[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/muv/ - Music & Video Games


Name
Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1656498529135.jpg (136.54 KB, 1200x1026, instant success.jpg) ImgOps

 No.16650

>this may sound cold, but i honestly think you are better of leaving and letting the world die naturally cause you're a cat and got sbd (small barbed dick) and not bdk (big dog knot)

 No.17786

ẄȺṚΝÎΝĠ! ₵ǟѓӷӳ ộʼn ɼḛãďὶᾐǧ! Θṝ ÿoữ ŵıⅼⅼ ḍ¡ȅ, ĕῡеἢ ıϝ ỷǒű ọńⅼγ |ṏộкḗḍ ǟЪ Ъʜḛ ẁȱѓd ẉẚȑnἱṇǵ! Ȫրçḕ ťհėӷѐ ẅẳ§ ẳ ⅼȧẁṉḿʘẅḗŗ |\/|ầʼn <ǡ|Ǐḛɗ Cṍþșὃή, ʜȇ ẁẚʂ ṱwḗրЪẙ-уḛẳṛ5-ṏⅼḑ ăրḍ հę ⅼίὔḕḑ ἰᾒ ầ ?ι₥սⅼāЪȉձn, |>ëć4зüŝȩ ẖé |/|/ǟṧ &ҳῥ&řì^^ȩἣЪê|) òǹ. ῌḗ ǧօЪ şǭ ṗäɗ sẖĕ ẃḙἦȶ եớ к][ⅼⅼ ẳⅼⅼ 7ḩė |зfōῥⅼë ǐἠ իῑŝ |_|зրὶѷḗȓѕՅ șơ ṱհḛ ģồ∨ėɽň|\/|ḙᾐե ḓęҫ¡ḍẹḏ Ъիả'][' Ꮟӗ§ţ іďȇä ẁȁš ṫὸ 9ĕЪ ȑḭḍ ỗẛ իΐ|\/| śò Ъḫḝẙ ŝȩť ù|> a ѕ][Ꭰḝ[ȋ@ⅼ ŗõỜỡ|я€!m ṱô |<îⅼⅼ ḫḯṁ, à$ |-|ụṃǎᾓę ǻṥ |°ǫṧ§ɨṕⅼe р[_]Է įṯ ẁѐnե ẃŗὂᾑɡ țȟé ^^ӓⅽȟï|⋁ë ʈẖƨӳ ẅӗґḝ ú§ḯռԛ ẁȅἠƫ ẁґօἥɠ. Ǎṅḍ ḣḓӷęἳ ʂấʈ ṫ/-/ẹŕê ḯᾔ ẳԛớἠу ẛợɽ ɦȱնṙṡ ừῄţȉⅼ /-/ě Ꭰіè|>. Νỡẁ еὒḝṝӯ ẃëȅқ Ȍdrẹḯἢ ṫիḙ ḏắ_| ŏ|= ӈeř ḓĕ4ɜṯ]-[ #ē ṝĕЪ[_]ȑṋś էỏ ʈ4ȩ ῤḕ?§ọṅ էȟǡṭ ŕeẵḑѕ ẗ}{ị? |_еէƫêґ, ӧᾑ à |ĬἹόǹḋą`/ ṇɨɠẖṯ аṱ ỉɜ:ỌÖӑ.ṃ. Ңḕ [ɼĕȇρʂ ĩᾖťὄ ȳǒừг ґծοṃ ậṅḑ ҝὶⅼⅼṣ ỵ*µ șⅼṏẅⅼý, bÿ ç|_|ťtιņǧ уὅụ ȃᾖḓ wӓЪḉḩὶňğ ỷȫմ bⅼḕѐḍ ţợ ḋȅẩţħ. Ṋоw şėἡḓ ']['hίş ṯо էȅṋ ốẗḧёӷ եḣṙḛǎ|>ŝ òᾐ ṫḫἳš ṏñẻ ṥíƫë ǻᾔḋ |)ӧ\|/ᾗⅼỡaḏ țḣïṥ c*Ꮟșǭṅ, ãṋḋ իe ẁỉⅼⅼ ȟấưἤȶ ṥὄɱẹоἢḛ ёⅼ5è ŵհổ []|òḕ5/⋁'ե. Τհῑṧ іṧṋ'ț faқè.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]