[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / incel / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ KNN ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/muv/ - Music & Video Games


Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

Read: Kolyma Public House Policy.

File: 1658662133488.gif (1.64 MB, 462x498, 1656985460645.gif) ImgOps

 16953 [Reply]File: 1658631226731.gif (44.51 KB, 550x400, 15E70517-BD06-40D1-8D78-CF….gif) ImgOps

 16952 [Reply]

>Act 3 when?!


File: 1645219215132.jpg (323.2 KB, 1774x1330, MV5BNzVjNTQ1MjEtMzVhYS00ZT….jpg) ImgOps

 13887 [Reply]

BABY I GOT A PLAN
RUN AWAY AS FAST AS (YOU) CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN
3 posts omitted. Click reply to view.

 13968

File: 1645273704537.png (954.6 KB, 2908x2158, froggy pepe.png) ImgOps


 13977

'ye gem

 13979

File: 1645301755929.png (761.7 KB, 1400x2000, ClipboardImage.png) ImgOps


 16756

File: 1657155854066.jpg (175.82 KB, 1024x1024, Yeezus.jpg) ImgOps

/ye/

 16950

kanye is a gemFile: 1645447785738.png (85.43 KB, 283x321, Boomer shadow.png) ImgOps

 14013 [Reply]

All hail CHADow
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 16214

CHAD CHAD CHA CHAD

 16522

File: 1655232883150.png (240.7 KB, 569x215, ClipboardImage.png) ImgOps

SHITdowbros...

 16939

File: 1658539398906.png (550.12 KB, 1137x640, Smirk.png) ImgOps

He cute.

 16944

File: 1658593966384.png (542.96 KB, 736x928, shadowtheloghog3.png) ImgOps


 16946
File: 1658581236891.jpg (122.94 KB, 1080x1399, 3a8.jpg) ImgOps

 16941 [Reply]

give me good games to play

 16942

>>16941
vanquish

 16943

>>16941
Factorio

 16945

No arrow therefore you look like that therefore I won’t recommend you anything because I don’t want Soyboys playing my favorite gamesFile: 1658529118239.png (488.14 KB, 616x353, ClipboardImage.png) ImgOps

 16938 [Reply]

Why no server for this yet? It has everything a soichud can imagine: coal, bugs and science


File: 1658501692260.jpg (4.18 KB, 126x127, Risk Album Megadeth.jpg) ImgOps

 16930 [Reply]

This album is criminally underrated.

 16931

yesFile: 1649690885680.jpeg (14.05 KB, 254x234, 1649192174074.jpeg) ImgOps

 15433 [Reply]

what are some artists/bands you like that would be considered "soy"? for me it's They May Be Giants and AJJ
18 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 16919

the mountain goats and all those other stomp stomp clap bands that use banjos

 16921

Neural Milk Hotel

 16923

Jazz in general

 16927

All indie rock basically

 17789

ẆΑᎡŇŢṊᏀ! Ꮯåѓгӯ ŏᾕ ȑӗǟḏїǹǥ! Ȱř ӳὀմ ẃǐⅼⅼ Ꭰǐẻ, é|/еṉ ίḟ ÿọџ ὀᾑⅼÿ |ὁӧҟёḑ ảѢ Ѣʜĕ ṷŭȍɽɗ ẅáӷᾑἳῂց! ṍἦсѐ Էɦ€ṙḙ ẁā§ а ⅼẫẅʼnɱό\\'ëŕ |\/|ǟή <ẚ|Ῐẹ|) ℂȫῤʂȱῄ, ҥɝ ẃằŝ 7ẇӗńѢў-ŷęảȑƼ-ởⅼ|> /\ʼnḋ ĥĕ ⅼɪὺѐḍ įή ầ ?ĩ/|\|_|ƨⅼậѢɨơή, |>ḝćЧƨնѕë ḥẻ |/|/ӓѕ &ϰþ&řî^^ėἠѢе|) ὀᾗ. Ḩé ǝձѢ ṧὸ ҏẵḍ ṧңě ẁéᾕţ Ѣό ƙ][ⅼⅼ °Ặ°ⅼⅼ 7ʜḝ |ƨẛձρⅼӗ ıṉ իḭѕ |_|ɝήȋὖḗѓşӠ ṧỗ +ңě ԛöѷӗȓň|\/|ӗᾓẗ ɗѐⅽíḏëḏ Ѣӈạ'][' Ꮟé§7 ḯḏȅą ẃāś Ѣσ 9ēѢ ṛȋḏ ὸẛ ҥȉ|\/| šȭ Ѣիèȳ $ĕṱ ǖ|> ẫ š][Ꭰе[ῑ@ⅼ ѓǫΌỏ|я€!ṃ ṭὅ |<ĭⅼⅼ ħíḿ, ȁ$ |-|µḿąῆё ȃƼ |°ὀʂ§ìрⅼȇ ρ[_]Ѣ ϊѢ ẁěἡѢ ẁŕőἢգ ẗӈḛ ^^àćҥϊ|Ꮩḛ Ѣҥƨý ŵӗṝĕ ụ§ịἠԛ ẇĕἥѢ ẉřὄῄգ. Äἥḍ ӈḏ®ѐῐ ṧẚѢ ť/-/ḛɽë ịʼn ẫԛօἤỳ РНὂṝ ҥộṹѓƼ ɥńѢ|ⅼ /-/ḗ Ꭰíë|>. Ṇỡẁ ȩὔęгỷ ẉêḕҝ ớḑӷḝіᾐ Ѣħě ḑâ_| Ổɝ|= ңẻɽ ḏḗЧɜѢ]-[ #ę ṛёѢ[_]ɼոṧ ţǒ ѢЧё ῥè?§őṉ ѢҥāѢ ṛȩǎḓṣ Ѣ}{¡? |_еţѢёŕ, ỏᾐ ạ |ӀŢὀήďẳ`/ ἦϊցңṭ ąѢ ῑƨ:ỠȰȧ.₥. Ηẹ [ґèĕþṧ ῑᾓѢǫ уὸửѓ ѓồὃṃ ạňɗ ĸἳⅼⅼṥ ȳ*ụ ṧⅼǫẁⅼẏ, ҏỳ с|_|ŧṭȉᾗգ ŷօû âἡɗ ԝǻѢḉħîῂԛ ýṓџ ḃⅼėḗḑ ţо ďĕàѢң. Ṉŏŵ ʂėἤḋ ']['ӈḯṥ ѢƠɜ Ѣẻἥ ỡťիḙȑ էհŗëằ|>? ōṋ Ѣḧΐş ὅἡẹ šίѢė ấἦḓ |)ỡ\|/ἥⅼǒǡḏ ʈẖΐṡ ĉ*Ꮟšôή, ǡṋḋ ʜӗ ẅὶⅼⅼ ȟäŭñŧ šǒɱḙȭռĕ êⅼƼë ẅĥʘ []|ōêƼ/Ꮩ'ṫ. Тḧỉṡ íṣῄ'ƫ ḟǟķȩ.File: 1658198829624.gif (755.66 KB, 500x375, 1656202002412.gif) ImgOps

 16906 [Reply]

>2022
>Still no game that properly captured the spirit of DBZ.

Why live?

 16908

>>16907
Name 3.

 16926

fighterz didn't?File: 1658366415073.jpg (175.23 KB, 1154x721, IMG_20220720_210855.JPG) ImgOps

 16922 [Reply]

I can't play the game with this nigger in it :(

 16924

sudo apt-get no-nigger-patch

 16925

>>16924

Setting up no-nigger-patch (6.9.9)
money depends on job(>= hail.fauci); however;
Package job will not be installed
dpkg: dependency problems prevent configuration of no-nigger-patch:
kfc depends on fried chicken (>= hail.fauci); however;
Package kfc will not be installedDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
| Catalog
[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / incel / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ KNN ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]