[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/muv/ - Music & Video Games


Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Janitor applications are now being accepted. Apply here
Kuz will soon depart again, and the site will once more be handed back to moderator control.

File: 1656630681009.jpg (271.5 KB, 1429x1412, 1656557210821.jpg) ImgOps

 No.16715[Reply]

>Take the Heeppill


File: 1644703965575.jpg (50.92 KB, 600x500, ...jpg) ImgOps

 No.13735[Reply]

Just listened to Runaway, Kanye West is probably the greatest artist to ever live.

 No.13736

File: 1644704129099.jpg (14.27 KB, 300x290, mexican twinks future.jpg) ImgOps

>Just listened to Runaway, Kanye West is probably the greatest artist to ever live.

 No.13737

File: 1644705576825.jpg (16.59 KB, 255x213, 1644703965575.jpg) ImgOps

>>13736
Do you even remember what the issue is
You just trying to find where the tissue is
You can still be who you wish you is
It ain't happen yet
And that's what the intuition is

 No.13738

File: 1644706184803.png (5.61 MB, 2995x2143, fat f rog poping.png) ImgOps


 No.13741

>>13738
thanks doc

 No.16654

File: 1656528617930.png (513.23 KB, 1030x1124, suwako frog pipe.png) ImgOps

Drive slow homie, drive slow homie
You never know homie, might meet some hoes homie
You need to pump your brakes and drive slow homieFile: 1656498529135.jpg (136.54 KB, 1200x1026, instant success.jpg) ImgOps

 No.16650[Reply]

>this may sound cold, but i honestly think you are better of leaving and letting the world die naturally cause you're a cat and got sbd (small barbed dick) and not bdk (big dog knot)

 No.17786

ẄȺṚΝÎΝĠ! ₵ǟѓӷӳ ộʼn ɼḛãďὶᾐǧ! Θṝ ÿoữ ŵıⅼⅼ ḍ¡ȅ, ĕῡеἢ ıϝ ỷǒű ọńⅼγ |ṏộкḗḍ ǟЪ Ъʜḛ ẁȱѓd ẉẚȑnἱṇǵ! Ȫրçḕ ťհėӷѐ ẅẳ§ ẳ ⅼȧẁṉḿʘẅḗŗ |\/|ầʼn <ǡ|Ǐḛɗ Cṍþșὃή, ʜȇ ẁẚʂ ṱwḗրЪẙ-уḛẳṛ5-ṏⅼḑ ăրḍ հę ⅼίὔḕḑ ἰᾒ ầ ?ι₥սⅼāЪȉձn, |>ëć4зüŝȩ ẖé |/|/ǟṧ &ҳῥ&řì^^ȩἣЪê|) òǹ. ῌḗ ǧօЪ şǭ ṗäɗ sẖĕ ẃḙἦȶ եớ к][ⅼⅼ ẳⅼⅼ 7ḩė |зfōῥⅼë ǐἠ իῑŝ |_|зրὶѷḗȓѕՅ șơ ṱհḛ ģồ∨ėɽň|\/|ḙᾐե ḓęҫ¡ḍẹḏ Ъիả'][' Ꮟӗ§ţ іďȇä ẁȁš ṫὸ 9ĕЪ ȑḭḍ ỗẛ իΐ|\/| śò Ъḫḝẙ ŝȩť ù|> a ѕ][Ꭰḝ[ȋ@ⅼ ŗõỜỡ|я€!m ṱô |<îⅼⅼ ḫḯṁ, à$ |-|ụṃǎᾓę ǻṥ |°ǫṧ§ɨṕⅼe р[_]Է įṯ ẁѐnե ẃŗὂᾑɡ țȟé ^^ӓⅽȟï|⋁ë ʈẖƨӳ ẅӗґḝ ú§ḯռԛ ẁȅἠƫ ẁґօἥɠ. Ǎṅḍ ḣḓӷęἳ ʂấʈ ṫ/-/ẹŕê ḯᾔ ẳԛớἠу ẛợɽ ɦȱնṙṡ ừῄţȉⅼ /-/ě Ꭰіè|>. Νỡẁ еὒḝṝӯ ẃëȅқ Ȍdrẹḯἢ ṫիḙ ḏắ_| ŏ|= ӈeř ḓĕ4ɜṯ]-[ #ē ṝĕЪ[_]ȑṋś էỏ ʈ4ȩ ῤḕ?§ọṅ էȟǡṭ ŕeẵḑѕ ẗ}{ị? |_еէƫêґ, ӧᾑ à |ĬἹόǹḋą`/ ṇɨɠẖṯ аṱ ỉɜ:ỌÖӑ.ṃ. Ңḕ [ɼĕȇρʂ ĩᾖťὄ ȳǒừг ґծοṃ ậṅḑ ҝὶⅼⅼṣ ỵ*µ șⅼṏẅⅼý, bÿ ç|_|ťtιņǧ уὅụ ȃᾖḓ wӓЪḉḩὶňğ ỷȫմ bⅼḕѐḍ ţợ ḋȅẩţħ. Ṋоw şėἡḓ ']['hίş ṯо էȅṋ ốẗḧёӷ եḣṙḛǎ|>ŝ òᾐ ṫḫἳš ṏñẻ ṥíƫë ǻᾔḋ |)ӧ\|/ᾗⅼỡaḏ țḣïṥ c*Ꮟșǭṅ, ãṋḋ իe ẁỉⅼⅼ ȟấưἤȶ ṥὄɱẹоἢḛ ёⅼ5è ŵհổ []|òḕ5/⋁'ե. Τհῑṧ іṧṋ'ț faқè.File: 1656361846702.jpeg (49.05 KB, 600x315, ABACAB54-BC0F-449E-81B8-5….jpeg) ImgOps

 No.16627[Reply]

9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.16639

>>16633
>otaku
theres literally like 7 sonic fans in japan total

 No.16640

SHITVER the FAGGOTHOG is a worthless character

 No.16645

File: 1656453924052-0.jpg (167.01 KB, 1280x720, 1656117671_1280x720.jpg) ImgOps

File: 1656453924052-1.png (395.39 KB, 900x900, 993.png) ImgOps

File: 1656453924052-2.jpg (278.65 KB, 1200x1200, E3x4tQ9UYAACZXN.jpg) ImgOps

>>16639
yeah and they're all vtuber cuckolds

 No.16647

>>16645
god i fucking hate sonic fans.

 No.16649

>>16645
holy keyedFile: 1656442980437.png (106.57 KB, 426x370, ClipboardImage.png) ImgOps

 No.16641[Reply]

fucking hate this bitch

 No.16642

who

 No.16643


 No.16644

>>16643
that's not him though

 No.16646

>>16644
uhmm... yeah, I'm gonna need a peer reviewed study to back that up.File: 1655559155435.png (669.21 KB, 600x537, ClipboardImage.png) ImgOps

 No.16559[Reply]

ITT: hidden gems

 No.16560

haha it's le funny meme name xD

 No.16561

File: 1655559751241.png (199.77 KB, 497x497, 1645928390736.png) ImgOps

>haha it's le funny meme name xD

 No.16563

>he doesn't like my unfunny joke therefore le nazi chud

 No.16564

File: 1655565186382.png (487.47 KB, 1023x720, ClipboardImage.png) ImgOps

>>he doesn't like my unfunny joke therefore le nazi chud

 No.16629

>>16564
is it just me, or is this 'jak subtly used to imply samefagging nowadays?File: 1656271465065.jpg (286.76 KB, 1200x1200, 1656221507943.jpg) ImgOps

 No.16624[Reply]

>*shitty CIA-funded Toy Story music starts playing*
>I'M GONNA EAT MAH VEGETABLES
>*shitty boomer americana noises*
>CHILD IS THE FATHER OF THE MAN
>CHILD IS THE FATHER OF THE MAAAAN
>CHILD IS THE FATHER OF THE MAAAAAAAAN
>*shitty ten minute organ solo*
>WOOWOOWOOWOOOOOOOOO
>*song ends*
wow, truly the GOAT album. Thank you Brian Wilson for your truly groundbreaking """music"""

 No.16625

Nobody listens to that though

 No.16626
File: 1656063302163-0.png (548.54 KB, 793x523, gmememememe.png) ImgOps

File: 1656063302163-1.png (548.54 KB, 793x523, gmememememe.png) ImgOps

 No.16612[Reply]

STEAM SUMMER SALE THREAD

 No.16613

pirate them incel

 No.16615

its nothing but garbage anyway.

 No.16616

>>16614
YOU WILL BE FUCKING KILLED

 No.16620

I miss old steam sales, this is really embarrassing. Guess the economy just isn't as good as it used to be

 No.16623

>>16620
What's wrong?File: 1656173155352.png (193.13 KB, 708x800, 1654349848091.png) ImgOps

 No.16621[Reply]

>weezer


File: 1656130532649.jpeg (196.55 KB, 826x1024, 8EB723D5-1F60-46AE-8045-7….jpeg) ImgOps

 No.16619[Reply]

It’s up


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
| Catalog
[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]