[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/int/ - International


Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

Janitor applications are now being accepted. Apply here
Kuz will soon depart again, and the site will once more be handed back to moderator control.

File: 1644794974173.jpg (21.67 KB, 308x414, 0004photo.jpg) ImgOps

 No.15273[Reply]

What is the best German state to visit?

 No.15274

File: 1644795095561.gif (1.03 MB, 320x136, 3251321232523325.gif) ImgOps

>What is the best German state to visit?

 No.15275

>>15274
I'm guessing Bavaria? I also want to visit Lower Saxony because that's where muh Saxon ancestors are from

 No.15276

File: 1644795614900.gif (484.2 KB, 220x124, angry-big-trouble.gif) ImgOps

I'm guessing Bavaria? I also want to visit Lower Saxony because that's where muh Saxon ancestors are from

 No.15307

Where UWE BOLL live, he a sexy

 No.17529




File: 1645361878788.jpg (505.08 KB, 729x977, 1645350118228.jpg) ImgOps

 No.15435[Reply]

>communism good even though it's most famous leader is an ugly chud

 No.15436

i’m not a communist but he looks fine here though

 No.17528

gemmunism



File: 1644821028987.png (34.89 KB, 454x520, dies.png) ImgOps

 No.15311[Reply]

>Spear hunting fell out of favour in most of Europe in the 18th century, but continued in Germany, enjoying a revival in the 1930s.

 No.15312

File: 1644821266749.jpg (71.62 KB, 700x700, 2101f2e78b31e279a2259baef2….jpg) ImgOps

Letterboxd Uwe Boll
Bulshit
₁/₂ ✩

 No.17527

>>15312
insane gem

 No.19147

Ẁ₳ᎡṊÏŇᏀ! Ꮯᾴӷɽӱ ờր ґөᾃďῐƞǧ! Ọř γổվ wỉⅼⅼ ժîė, ểѵẽᾐ ìḟ ƴоц ȱπⅼẙ ⅼõỏкεď ằț էհė ẇǒṙɗ ẃăřṉῐʼnզ! ʘղćḕ էℏѳṙè ŵӑṥ ᾂ ⅼἀẃռmȏẃѐӷ māή ϲẚⅼⅼéd ƁḄ₢ṧὁἤ. Ḥɛ ŵ⍶ṡ ṫẅẻñƫӱ-ӱèâґԑ-ȍḽ₫ ậᾒḓ ʜё ⅼĩὔểɖ îή ᾂ ṧịṁüⅼäѢίõή, ьḝḉᾄɥŝȇ Ṯћḝ ḄᏞѦČᏦ mặƞ iŝ եɦѳ ępἲȶṑɱё όғ ṁɑⅼȅ döḿỉήᾅǹϲε ᾄnđ ɱἀŝċűⅼíᾑΐṭӯ. Ꮮeṫ'ş ṥȽẵɼȶ ɒƴ ⅼōỏǩḭɴğ áẗ ḣΐš þȫժỹ. Ḧΐԑ Ƅờđẏ ϊš ⅼậŗǥҿ. Ңȋṡ ƌǫṃiᾐḝϵṛiղĝ ṡἰẑḕ ṁạƙěṡ ћἱṡ ῥȑễṥęղςệ ǩբȱẃᾖ ŵıեḧόṷŧ իɨm ȅὺëɲ ᾕēεƌὶηɡ ŧȏ pȭὶῂѢ ɧîṁŝëⅼғ ʘụѢ. Ḣë ȋԑ ɱửṡćưⅼȧȓ, ἁs ᾴ ѓϵsūⅼȽ ὸғ ḩϊš ħῑǵɦ ⅼẻὗḙⅼṧ ŏḟ ʈӫsŧȯṥȶéṙồᾔȩ. Ṫḧἳś ǥῒΰėş հἲm ţħḙ ấpρȇᾄɽấἥĉє õƒ ẖëẫⅼṱһ ᾃἡժ ṧťŗϵɴզʈȟ. Ħε ɪʂ Ƚɧệῃ cṑὕȇṝөḓ թў ḧɨṧ ḏẵŕκ ṥḱἱñ. Ṭհỉԑ dᾷɼķ ṧḱїἥ гѳmϊƞḋś ửṥ ȏſ ẖΐṣ ṛμgḡé₫ᾒëśș, ą ſéaƫûṝȅ ẗћḁѢ ḏȩὗệⅼṍpể₫ đṷḗ Ւό ῥȅîἤɠ ếҳթồŝěd †ὸ ʈիḛ ṥçὅŗςʜῑṇɠ ṧµռ ởḟ ấƒɽĭċἁ, mǻḏȇ Էσ ẇįṱḧṥţɑῄḑ ԑüḉհ ᾄή ệẋՒɼẽɱể ҫồդḋῑṫįốἢ. Ίț äⅼṥṍ ḥḁṡ ǟ ῤṡӳċȟȏⅼʘʠἱćậⅼ ȅḟḟḙč† ὀᾖ ṱḧҿ òþʂḗгὒөȓ. Ŧḣē ḏâřǩ ṡҟΐῂ ȑểmìᾔďš ûṥ ǫғ ờȗṙ ḓåṛƙ, ɖѳȅҏ ḏḝʂιѓȩṥ Ѣḩӑṭ ëṃẹґɠє ẛȑőṃ ộữř ρŕīṁἃⅼ sủҏҫձᾒścḭὁȗs þặṧẗ. Țɧḗ BᏞǞҪᏦ ṃᾴռ'ṥ đҿmęàṅȭѓ īş ónę ṍḟ àⅼթћᾷῄėśş. Ҥé ïṧ ƌọmἱɳᾷɳṯ, ᾁŝşểřȶįΰө, ẫήɖ çᾰᾗ Ƅȩ ềҳþⅼǒṡǐὓɛⅼÿ ᾲʛգӷȩśŝḯνẻ. Ḫїŝ ɓȇիᾲὐἱọųṝ sʈѓἱḱệs ḟḗᾁг iἤťȏ եիё ḿȏṙė †ìɱϊḓ, ċǭẉặŗƌⅼy ṙȧ¢ẽʂ ծғ ḿᾳñ(ʷʰ*ᵀᵉ ժόɕş) Ţḥḗ sṹṁɱἳե ỗſ ӫẋῥṙếșṣĭöἡ оſ ҥìṧ mᾶԑçûⅼîǹîṯẙ օή ћĩṡ ҏöɖƴ їṣ ɦὶš ṕẻᾕḭṥ. Ʈћε ВᏞÃᏟᏦ ҏẽɳɩԑ ίś ⅼἃɼɡễşե όḟ ǻⅼⅼ ʈḫę ŗȁċếṡ. Ᾰș եℏӫ ρȩƞỉș ἲṣ ƫɧҽ ῤềդμⅼեἰɱᾅťϱ ԑẏṃƃȭⅼ ὁḟ ṁἄɲḫȍὄď, ẗһ¡ŝ ᾶⅼồἣē wớǚⅼ₫ ṣủſƒį¢ȅ †ö ḿᾱḱễ ŧℏḛ ḂᏞἏᏟᏦ ṃảᾖ ţȟϵ ṃὃṡť ṃäŝḉųⅼιἠє ὀḟ ṃєῂ. Тḫȉṡ ⅼᾇṛģè þḙŋȋʂ ȋś ạṕⅼϱ ḟǜⅼғῑⅼⅼ ţɧε ɗḙşῒŕҽ ǫḟ ŧℏē ῃєḙɗiɛşȶ ṏḟ ẇȯmĕή, þěῐʼnʛ äῤⅼҿ ŧò ṁộŗè ṫћἂռ ϝΐⅼⅼ ӓⅼⅼ ţḧế ṝϵςeṣśѳş ṑƒ Էɦȇ ṿąġίŋã. ĭԷԑ ⅼѐᾖɡէհ ếῆșừṙёṥ †ȟἅţ ŵḫẹň ỉȽ ěǰąčǔⅼἁțεṣ, էիë ṕṍʈḗἤţ αƒṛɪϲấň šêȇď ŵϊⅼⅼ ȉḿmϵ₫ΐɑʈҿⅼƴ өἣẗëŕ Էȟẹ wốɱƄ ồẛ ŧհḕ ŵǭṃάɴ ṱḣϵ BᏞÃҪĶ ḿαṅ ĭɱpȑễģἠẳѢөṥ. Їn ȶόʈἂⅼ, ʈℏễ ВᏞȺ₵Ꮶ mẳἠ ëẋῤřēṥṧềs țʜiş ṃᾅsςŭⅼῒʼnȉէỵ ιῂ ᾶ ṃôṣŧ ḕҳḙḿpⅼἇѓў ḿậñᾐéг ìր ƃḝժ. Ẅȟḙń ḣè ƒկϲḳs, ɦể uήⅼϵᾴṥḣēș ṯɧҿ ệʼnȽiȑęŧў ōғ ẖїś ⅼṻʂṱś aἦɗ ɖϵșἲȑɛʂ ưթờṋ ʜĭԑ ῤἁȑԷῂҽṙ ẉỉțɦȫừե ἁᾓӱ ɽęṥԷɼǎΐπȶ. Άⅼⅼ Ƚհȋԑ ἱș ẵῄḋ ɱձṛé ϊṥ ṭհė гȩåśὂᾗ ẇңỳ ʈһӗ ḄᏞᾉᏟᏦ ḿάῃ īŝ Ƚℏѐ ệῤϊѢờɱệ ȭƒ ṃāṧçկⅼíɴḯȶӱ.. Ḫȩ ǧὀէ șօ ƀᾆḓ șẖȩ ẅȇἡẗ Ւȏ ḱῒⅼⅼ ạⅼⅼ țḥө թèȯṗⅼḙ ịր ḥἲš ǜր¡ұḛɽśé śồ Էḩế գõүểȑῂḿҿƞ† ɗҽⅽȉđḙɗ ţհἅȽ ɓềԑṯ ¡ḍϱᾅ ẇȃԑ Ƚο ĝěȶ ṙΐ₫ օḟ ȟίṁ ṣŏ ţɧëỵ ԑếṱ ևp ἀ sῥѳḉϊẚⅼ ґṏồṃ եǒ кἰⅼⅼ իɨm, ǟṣ ḫṳɱȧῄë αş pṑśʂɩϸⅼẻ ḇµՒ ỉȶ ẅêηԷ ẇӷӧήʛ ẗḥӗ ɱᾇçḫīըê ṱĥḙȳ ẁεȓề ṳʂιṇǥ ẃẹᾗƫ ẁɼʘἠĝ. Ἆήḑ ḧε ṡᾳȽ Էḫḕґě ῒդ ȃĝỡɴȳ ẛǭṛ ẖօɥȑŝ ųήṱḭⅼ ʜё ḋḭḛḏ. Ňὀẉ ẻύễɼỵ ẃểéҝ ձᾖ ŧɧḗ dἀỹ ὁḟ ħěӷ ḍҽᾳȶȟ ḥё ɼҿŧṷѓἧš Ƚő եɦę þϵŕṡỏἣ ṯḫᾶե ṝȩᾀժṥ ʈһȉṥ ⅼềṫṯēṛ, ȫṋ ȃ ṁόրɖặȳ ńίĝḧť ảʈ Ìɜ:ȮȎɑ.m. Ȟє ςṛӗҽҏԑ ἲἧѢǫ ȳὅǘṙ ѓỗōḿ ấռđ ǩῒⅼⅼš γὅữ șⅼσẇⅼẏ, ьẙ ⅽնṭѢΐᾔգ ӯծµ ᾳŋ₫ ẁǎṫҫḣῒἧĝ ўôṻ ƅⅼєєƌ Ւơ ƌéẩѢȟ. Ńօẅ ṣeŋḓ Ƚℏĩṣ ṯơ ťęը ơṫȟẽȑ ʈħґӫᾶḍԑ ǭή ṱɧįṣ ợῆḙ şΐṯĕ ἄἦd ḋծẁʼnⅼձάḏ ṯћἰԑ ҫόɓԑǫբ, äʼnḑ ḧề ẇiⅼⅼ իᾲυἢṱ ṧȏméοήề өPost too long. Click here to view the full text.



File: 1643350295163.png (184.09 KB, 1600x1600, 1639 - angry buff chest_ha….png) ImgOps

 No.14880[Reply]

Is the Swede who created soyjak/impish soyak/earjak here?

 No.14881

I need to ask you a question.

 No.17525

gem



File: 1656310985118.png (1014.15 KB, 1080x2280, d6779f7de1a0a5b9e33a64753c….png) ImgOps

 No.17524[Reply]

How do we stop american globohomo from going into third world countries? In big pajeet cities you see rainbow art at random places in june. There are some big "marches" hosted in places like mumbai and banglore


File: 1656248025966.png (167.03 KB, 720x1034, chudcap.png) ImgOps

 No.17521[Reply]

>the free market will solve me not having a girlfriend

 No.17522

File: 1656248064775.png (135.48 KB, 720x1034, chud template.png) ImgOps

>>17521
template btw



File: 1653162911298-0.jpg (33.21 KB, 563x496, 1622234060783.jpg) ImgOps

File: 1653162911299-1.jpg (172.87 KB, 850x840, 1638432504585.jpg) ImgOps

 No.17038[Reply]

.
15 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.17497

>>17054
Promise me China

 No.17500

the women who draw yaoi are some of the most mentally unstable freaks known to man

 No.17501

File: 1656107224739.png (191.69 KB, 467x466, shinji chud2.png) ImgOps

>>17500
I fucked a couple. They're kind of frightening

 No.17508

>>17495

only funny soyteen

 No.17520

>>17495
holy meds



File: 1656204530510.jpeg (102.29 KB, 640x299, EC09C584-63F3-4032-A985-2….jpeg) ImgOps

 No.17518[Reply]



File: 1656193552532.png (152.46 KB, 1048x1584, 2090 - schizo.png) ImgOps

 No.17515[Reply]

>Mexican twink real

 No.17516

proxy

 No.17517

>>17516
proxy



File: 1655691809650.png (844.48 KB, 908x582, 1619846283395.png) ImgOps

 No.17377[Reply]

I turn 19 years old sirs. what now?
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.17382

>>17381
kara boga

 No.17389

File: 1655734372541.png (532.94 KB, 1103x1528, 1654862252899.png) ImgOps

>kara boga

 No.17407

happy bday pajeet-sama

 No.17408

Construct a log cabin by a stream of water. Dig a hole to shit in, make a weapon and gather food. Celebrate by eating the berries, fruits and raw meat you've gathered.

 No.17510

go to work



Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
| Catalog
[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]