[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/int/ - International


Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

Janitor applications are now being accepted. Apply here
Kuz will soon depart again, and the site will once more be handed back to moderator control.

File: 1660160068279.png (189.42 KB, 512x468, pepe smoking.png) ImgOps

 No.18052[Reply]

what is love?

 No.18053

Killing frogniggers

 No.18057

>>18052
baby don't hurt meFile: 1660126248422.jpg (52.02 KB, 320x357, 1453660761342.jpg) ImgOps

 No.18045[Reply]

Poles. Explain this.

 No.18046

Kielbasa is too expensive shoe soles are the only optionFile: 1660095158914.png (260.83 KB, 519x701, ClipboardImage.png) ImgOps

 No.18042[Reply]

it's morbin time


File: 1660088470307.gif (362.91 KB, 220x220, 1658680980776.gif) ImgOps

 No.18040[Reply]

LOL

 No.19148

ẆἌ℞ÑĨṈǤ! Ĉᾁṙŕӳ ợἦ гёαḓḯἠğ! Ṓɼ ỷó|_|ɜ ẅĩḽĺ ḑíé, ҿὐễṇ ῑḟ ẙǒџ ốἡɬỳ ḹőơĸϱḍ ȧʈ ṱḥẻ ԝơг₫ ŵὰɼņἳὴզ! ờήƈë Ѣħѳřę ẅǎʂ ᾱ ḹἃẉǹ₥ӧẅӫȑ ṁᾀᾖ сαɫɬëⅾ ḂΒĊѕổɳ. Ḫḕ ẃǎʂ Ѣẃéբẗỳ-ỹȅᾀřṧ-öẛ₫ ᾃñđ ңε ƚῒΰẹḍ іṉ ǻ ṥἳṃửľăѢϊծᾑ, ƃḛċἂǖԑө Тңḛ ƁḺἈƇԞ ḿǡņ ıŝ ƫẖȅ èρῐṱỏṁě ốẛ ṁᾆɫḕ ⅾὄɱïπằπςϱ ᾰὴɗ ₥ᾱṣċṵɫîᾒɪեȳ. ԼệѢ'ṧ ʂȶẚɽƫ bγ ḻὅṍќἱὴց ậȽ ḩΐš рôḑƴ. Ңіṧ Ƅớƌу ȉș ḷᾀṛḡḕ. Ӈіṧ ḓŏḿῐɳḕӫṙ¡пզ ԑɨẓϱ ṃặҡėṡ ɦḯŝ ῤŕḛԑҽῂ[ḙ ҟήὂẇṇ ẅΐէʜὀևԷ ҥǐɱ ễὐễπ ἤềҽƌɨǹǥ Էӧ þṏ¡ᾐѢ ḥἲɱṣḕĺẛ ձȗѢ. Ҥȇ ǐș ṁևṧḉŭĺαȑ, ἀѕ ä ŗễšūɬȽ ǒſ ҥΐṥ ħíģҥ ƚẽύӫḹṧ ỏḟ ṱѐṥѢʘԑէẻȓȮᾑӗ. Ҭḥīś ğΐὓėԑ Чïɱ ťիө ặρῤёắȑåῃϲө óϝ ħếȁľṯћ ἀդḑ ṧѢṝѐղԛՒℏ. Ȟë ḯş Ѣḧɛը čȱὕḙгȇⅾ þγ һὶş ḑάӷĸ ԑҝịῂ. Ṱ]-[ɩṡ ⅾἀѓĸ ṣќïῆ ŗѳɱìἡḑѕ ǖṡ ỗſ /-/ῐś ȓűɕԛё₫πѐşš, Чḑȑẽї ϝėᾃȶửȓё ȽḥǻѢ ɖęϋểǀōρě₫ ɗưé Ѣo ṕөḯἠԛ ӫхթձšẽḓ էσ ţḫě šςծȓςӈῑῄԛ ṧǔɲ ộſ °Ӓ°ϝгΐϛὰ, ḿȃḍĕ ṯṓ ẉἰԷhṧṯᾃňⅾ şưϲӈ ầῄ еϰѢṛḙ₥è ćöῆđῒťἱõᾒ. ΊȽ ἃḹѕձ ℏằṥ ẫ ῥѕỹ¢ɦὀĺōզìċᾅǀ єſƒȅčՒ öῃ ʈʜḗ ôþșḕɼῢéŕ. Ṯħĕ ƌᾳѓҟ ṥҟḭἡ ȑēɱїṅ|>ṥ űṡ ձẛ ṓúѓ ḏḁɼĸ, ⅾөěþ ƌҽṡἳṛëş Ѣħặẗ ϱṃėӷգɛ ẛŕờḿ ὂȗṛ թŗįɱȃḽ śυþϲỡἣṡ[ɩὸυṥ ṗἃśṫ. Ṫҥȩ ΒḺȂČǨ ɱẫń'ŝ ɗęṃẽầἣծӷ ΐṣ ōпę οſ ᾷļթℏᾳῃеṧș. Ĥê ıѕ ⅾȯɱḭŋᾃπť, ⍶ŝѕėȑțιүê, ᾄήժ ϛᾇἢ Ƅḝ éҳթĺōԑὶ∨ѳļƴ ᾷգԛṛêṡŝΐὒѳ. Ӊıʂ Ƅеңᾲѷΐỗṵṝ ṣՒŗἱĸḕŝ ғēâґ ïṋƫǫ ţɧҽ ṃǫṝḙ ṯɩ₥îḑ, ҫőẁЧɖɽểіṙ₫ḷу ṙἄςệş óғ ḿἅἣ(ʷʰ*ᵀᵉ ḓốğṡ) ₮hѐ ṧûḿṃīՒ ὃғ ệҳթгёṡṡɩծἦ ợḟ ӈἲṧ ₥ãԑḉկļίɲîŧý ơդ ħἲş ҏծ|>ȳ ¡ԑ hῒş ρеƞḯṡ. Ⱦʜę ƁḸἏČԞ ρȇἤîṥ іş ľᾶѓԛḕŝŧ õƒ ἅɬǀ Էℏé ṙἇĉḙş. Ᾱṧ ṯիě рεըϊṧ ίṡ ṱḥẽ ҏëἧữłṯἳɱȃȶӗ ṧỵḿƄӧǀ ȏϝ ɱἆբիὃόḓ, Էḧὶṧ αḹὄռө ŵõṵĺ₫ ʂվẛƒïçę ẗȫ ḿᾆҝϱ Ւ}{ϵ ḂĽǞℂƘ ḿᾴñ Ѣհể ɱṏśѢ ₥àş¢ŭɬἰἡė ọғ ɱεᾐ. Ṭħіʂ ĺḁȓǥҽ ῤếṇїṡ īԑ άῤɫѳ ƒűǀḟịłƚ Էիè ḍḛṣīṙë ôғ ŧʜḕ ñếḗḏȋєşŧ ὀғ ŵὁɱӗᾐ, թẻῐբǵ àρḻé ʈô ḿǭŕӗ ţḧᾃἣ ғȉǀľ ἇɭḽ ťħễ ṝѳċӫṥʂèṥ ὂẛ ṭḧɛ ∨ὰԛȉпᾄ. ỉṫṡ ḹөήḡṭẖ ēṅʂṹɽệṥ ȽȟấԷ ŵհḕῂ ϊѢ ȩյἃćṳļᾱէӫԑ, Ѣɦȅ ῤỏṱёռՒ ǎẛȑἰƈǡń şεẻḏ ŵĩƚŀ ῐṃ₥ẹ<|ȋǻťêɬӱ ḙῇȽѳṛ ṭḫҽ ԝȭṃƄ ợḟ ŧℏė ẉὀṃаᾕ եḩễ ВĹĂҪĶ ṃăդ ïɱрṛẽģήᾅѢèṧ. Ίǹ Ѣοեạḻ, Էℏȅ ḂĿἈ₢Ḳ ṁẵἦ еẍթṛёśѕèș ṱҥịṧ ₥àṡċüɬɨἦïṫẏ ¡ῆ ȃ ḿỏșե ḗҳϱ₥ρɬằѓẙ ɱậпὴḗŕ ǐп ɓệ₫. Ẁȟėη ћϱ ғữćĸș, ĥȩ ủἧƚẹảśḥēŝ Ւḧê ếɴțΐȓĕէӯ ǒғ һįṣ ḹüşṭŝ ὰɳɖ ḓểѕìṙėԑ ùṕὂɲ ӈῒṧ рäȓʈñếŕ ŵïէẖоṹѢ ḁἣỷ ȑẻԑṭṙἄῑῄŧ. Ὰļḹ Ѣḫɨŝ ίԑ ảῃḍ ṁǫȓệ ῐṣ ŧћӗ ɼëẳśổή ẇӈў țɦε ḄḺẤĆĶ ₥ᾀἧ ĭś ṭӈế ëҏīѢó₥ề ȭſ ɱẫṧсцĺǐƞȉẗỳ.. Ħḝ ġǒṫ ԑǾƷ ƃἇⅾ șhę ẇęήṫ Ѣӧ ƙιĺḻ ǟɬɬ ťիế ῤèόṕɬế ɪἦ ɦїș ụñȋѵөṝṣӗ şỡ Ƚʜɛ ԛȫұệṝήɱëᾔʈ ⅾḕςìḍȅժ ṯհậṫ Ƅϵṣȶ ὶ₫ēᾲ ẁᾲș ṱσ ցḝť ɽḭḑ ʘſ ḥΐṁ ṣÕ Ƚhӗу śẽѢ ṻρ ą ԑῤӗϲΐᾱɫ ṙȯὁṃ Ѣο ќῑļł ḫĭ₥, ᾆṣ ĥṵɱǡῂө ãṥ ρȏṥšĭьŀē ҏǚѢ їẗ ŵẹἠƫ ԝṛծῄԛ Ѣħê ₥åċḥīᾐẽ Ѣ|-|ễẙ ẃẽṝȅ ųṡĭņզ ԝéὴѢ ẁѓȫήզ. Ἄἣđ ḩệ šἅṱ Էɧѳȑė ῒὴ ᾄԛoἠў ғơṙ հờũӷš ůňṫϊɬ ӈө ⅾῑẽ₫. Ňǭẉ ểϋễɽȳ ẉẹѐҝ ȭƞ ƫհé ɗâẏ ôϝ ɧëɼ ɗεḁţһ ӈө ŕɛȽկɽṅŝ ṯȍ ʈћế ҏɛгԑơṇ Ƚḧἀṭ řệӑďṥ ṫɧįş ḷḝȽṱệɼ, ṓὴ ὰ ɱöᾑḏаÿ ṅɩԛʜѢ ᾃť Ḯɝ:ǬȬá.ɱ. Ḫѐ ĉґếϱҏŝ ϊἤѢợ ƴʘևř ӷȍỏɱ ᾄռƉ ḳĭɬɫṡ ýõɥ şḷǭŵḹÿ, рỹ čǖȽѢḭʼnգ ўὄṻ ǟᾗɖ ẃᾅԷčḧǐἡԛ уծυ ϸḷϱểḑ Ѣǭ ḑȇᾶѢḥ. Ñõẉ ԑӫἢď էhϊş ƫō ẗểñ ờՒḩėŗ Ƚhɽӫẚḏŝ ơɴ Ѣӈĩԑ őŋѳ ŝḯṱê ąղƌ đȭẃɲɫ*ἇⅾ ȶիįṣ ϲӧPost too long. Click here to view the full text.File: 1658601596107.png (122.9 KB, 708x800, image_2022-07-23_193954081.png) ImgOps

 No.18020[Reply]

Most posts on this board are NOT related to international culture in any way! This board should be shut down or at least moderated much more strictly.

 No.18021

File: 1658603747256.png (106.7 KB, 1608x1231, count.png) ImgOps

you will be killed, MT

 No.18022

This board was used for attentionwhoring because everyone who wasn't American had a unique flag, but oldcucks won't tell you about that.

 No.18023

OP is a twat

 No.18039

TestFile: 1660061937004.png (52.72 KB, 775x849, neutral cobson.png) ImgOps

 No.18030[Reply]

Another major kuz change has been reverted


File: 1658658334901.png (104.04 KB, 532x579, jak boss.png) ImgOps

 No.18028[Reply]

.

 No.18029

guess who's back (it's /int/)File: 1658637311400.png (1.26 MB, 2160x1884, expired.png) ImgOps

 No.18026[Reply]

>尊敬的用户:您好,为深入推进防范治理通讯网络诈骗工作,落实工信部断卡2.0行动。根据《网络安全法》、《反恐怖主义法》、《关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联物联网账号的通告》等相关法律法规要求。您未进行或通过实人核验,为保护您的合法权益和财产安全,该账号已被暂停部分功能。如需复开,请您携本人有效证件,通过营业厅或线上方式进行实人认证。线上方式:请您使用Wi-Fi在手机的应用商城下载“实人核验平台”APP,进行在线复机,下载链接https://m.app.so.com/detail/index?from=pcqrcode&id=4542009,(苹果手机在App Store直接搜索下载)。

 No.18027

>In China the captchas make you go down to the communism center and provide your government ID just to unlock your shitty phoneFile: 1658494004900.png (1.39 MB, 1758x1714, 1.png) ImgOps

 No.17998[Reply]

British boys...

 No.18009

File: 1658536089893.jpg (286.4 KB, 480x684, 1346654765333.jpg) ImgOps

>british boys

 No.18010

you posted a fr*noid doe

 No.18019

File: 1658593599287-0.png (17.69 KB, 127x191, ClipboardImage.png) ImgOps

File: 1658593599287-1.png (65.27 KB, 312x226, ClipboardImage.png) ImgOps

>>18010
obviously dutchFile: 1658586631772.png (122.9 KB, 574x768, winner.png) ImgOps

 No.18017[Reply]

I’m going to rape

 No.18018

File: 1658586705659.jpg (31.77 KB, 307x508, EhIenw1VoAAcgPT (8).jpg) ImgOps

>I’m going to rapeDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
| Catalog
[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]