[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/g/ - Technology


Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Janitor applications are now being accepted. Apply here
Kuz will soon depart again, and the site will once more be handed back to moderator control.

File: 1662268642856.png (172 KB, 775x1127, get programming with haske….png) ImgOps

 No.860[Reply]

you WILL learn Haskell
you WILL solve project Euler problems with Haskell
you WILL make personal projects in Haskell
you will NOT be filtered by monads
you will NOT complain about lazy evaluation

 No.873

>>860
>you will not get filtered by category and set theory
impossibleFile: 1661953271644.jpg (82.39 KB, 721x789, v.jpg) ImgOps

 No.693[Reply]

why do people feel the need to use tor, secure linux distros. encrypt their drives, etc? tf u doing you so scared of everyone seeing? cp?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.840

>>775
this isn't how FDE works, and again:

FDE protects you from people trying to add shit to your drive. Even if what you said was true FDE would still protect you from glowies.

 No.864

File: 1662291812777.png (370.07 KB, 731x348, Screenshot (233).png) ImgOps


 No.868

>>759
>Secures your computer
<But let's people inside your room

 No.870

>>868
what is SWAT
what is armed robbery
what is behind you

 No.952

ԜᾺRṆÍΝG! Сᾷṛѓÿ ọǹ гēȧժìըʛ! Ȯŕ ƴỡü wɪǀḽ ḑịė, ḙῠĕῆ ǐf ýồữ oῄḷỷ ƚʘȫҝếƌ ɑť ťћé ẇoɼđ wẵrnıոq! ỏըḉể ṯḣèӷϵ ẉἇs ὰ ǀảŵпⅿӧŵḝŗ ṃᾆբ čἂǀļéɖ ΒḂСśỗǹ. Ḥề ẇӓš țŵєἦʈy-ўëᾰȑԑ-ձⅼɖ ᾴἥժ ḫê ŀɨνеḋ ıἦ ḁ śἳⅿưŀǡЪἰὸἤ, ƀϱсăṻse Ṯɧế ḄLἎСΚ ɱǟղ iş ţhế ḝҏīţṓ₥ę οf ḿálӗ đờ₥ĩñǡᾓƈө ἄῆḏ ₥ἀsςȗliրɩŧӳ. Lêե'ṥ ṣtᾆṛʈ ьỵ loổқἲᾐʛ ᾀ† ћiṧ ƅӧɗƴ. Ḧīṡ ɒớժÿ ῑṧ lắӷɠḙ. Ḣ¡š đò₥ίᾗёềɼῐռǥ ṥῐȥҽ ṁǟĸёș ḫῑş ṗŗёśeʼnсȇ ҟʼnὁŵᾑ w¡†ℏồṷt ĥıⅿ ҽὐěᾐ ñӫѐḋїɴğ †ộ ҏõįἦЪ իίṃşelẛ ὅừЪ. Hễ ¡ṡ ₥űşcṳlâӷ, ᾃṡ ạ ŗӗṧǚlȶ ὀẛ իΐś ĥὶġẖ lϱὐểlѕ ȯf ţěṥ†ձṡƫȅɽợᾔȇ. Ťḧɪṥ ʛῑῠѳṧ իі₥ tћє ǡрpėȧӷαἢƈȅ ōſ ȟëẚlẗḧ ᾲɲɗ șṯӷễᾐqեћ. Ħє ἱѕ ṫḫөղ ϛȱύêŗөɗ ҏŷ ɧ¡ѕ ḋāṝĸ ѕқ¡ր. Ťḩῒṡ đãȓҝ śҝ¡ɴ ŕӗⅿῒǹḏş υs ձẛ ћіѕ ɼկʛʛϵḑήȇśṣ, ạ fȩảťūȓϵ եիāЪ ḋҽὕȩlóрёɗ ɗủɛ tὀ þеîἧɕ ȅҳῤοṧёɖ țö ṯẖӫ šçὂгϛҥḯἧɠ ṡǚɴ ձf ậϝґỉϛᾄ, ṃᾲḑè ȶọ ẅίtիʂȶåῂḑ ṡữςħ āῃ ḗxŧɼȇṃë ċὃդḓĩtɨὸṅ. Ïե ǎlŝձ ḩ⍶ṧ ἇ ῥśӳςℏōlṍԛǐḉäl ҿϝſę¢ȶ ὁᾓ Էĥё ơþsѳɽῢệŕ. Ⱦĥę ḋἂѓк ṧқɨṋ гӗṁȋἠƌš ụš όſ ὄɥȑ đạŗķ, ƌɛӗῥ ďȇŝḯṛèš Ъhăṯ ẻṁҽřɡế ḟŕσṁ öuṛ ṗŕἳɱảl ṧūрcṑпŝςῒὸսṣ ῤǟŝť. Țḥѳ ḂLẶĆḴ ⅿᾶη'š ɖȇḿєåռσг ịs ծբϱ ȭẛ ὰlῥℏἃᾕẹŝș. Ӈε ĭś đṍṃḭņ⍶ὴ†, ӓṣʂĕȓեιұе, ăᾐḋ ҫãп ɒẻ ệхрlὄԑĭΰӫlӳ ấǵğȑèšԑіṿę. Ḫϊs ḃȅḧǟὺįơūŕ ṥtӷἰķếṡ fểἄȓ ἰըʈṑ ţɦẻ ḿǭṛӗ Էȉṃіḋ, ćоẃάŕḋlÿ ѓḁḉȇṧ ṓſ ḿăŋ(ʷʰ*ᵀᵉ ďὀǧԑ) Ṯẖϱ šūḿṃίԷ ỡẛ ȩẋթȓëšṣіὄἣ ỏϝ ҥіṧ ḿᾆşċȕlīῄîṫỳ ṓᾑ hɩʂ ῥὃ₫ӳ ἱś ℏῐṥ ῥϱᾑỉs. ₮ћḕ ḄLÁСǨ ῤєἥɪś íʂ lἇŗǧϵѕȶ ởẛ all ţȟӫ ŕẫĉệԑ. Ᾱš Էẖѐ pϵṋῑṥ ίṣ ţɧè pêᾖửlէїṃậʈȩ ŝy₥ƃӧl ǭf ṃậᾗħõȭⅾ, էḣιṣ άlծἥӫ ẃồulḑ ѕսẛϝḯçḛ †ο ɱἅкę էիë ḂLẨ₵K ₥ᾅṋ ţիѐ ⅿośԷ ḿɑʂčµlῐṉϵ ǫſ ṁёɴ. Ʈիȋѕ láṝǥϵ ῥϵῃįṧ ḯṥ ȃҏlề fǔlẛɨll ʈհệ ⅾḗѕĭȑë ọẛ ţℏɛ ռѐḗđįөṧ† ὁſ ẅծɱɛή, þěἳῆģ ᾄþlȇ ṱo ṃọȑề ŧհẳƞ ſιll ᾰll էիе rễ¢ḛşśèŝ ձẛ եȟѐ үἄɠḭῃẩ. ĩẗṥ lɛᾖցẗḩ ϵἢŝṹґеś ȶḫᾂէ ẉẖȇή ìț єјᾶçưlạṯẹʂ, եḩẹ ṕȱ†ёբṯ ấḟṙȉčăɲ ṥӗéḓ ŵḭll іḿɱѐḋἲᾱƫẹlӳ ĕƞʈёṝ ŧℏϵ ẇổⅿᏏ ọf եћȇ ԝỡ₥аὴ էɦҽ ḄLȺCK ḿãդ ïṁрrѳģǹǟЪẹş. Їῄ Էôṯǟl, էḩё ΒLẬСΚ ₥àṇ еẋթřêŝѕёṥ եȟῑš ṃἇśҫưlίրȉṫӳ ḯń ᾰ ₥ồsť êҳếⅿþlàŕȳ ṁᾄἢήҿṝ ĭἢ bϵđ. Wĥếἧ իȩ ғȕсĸş, ℏѳ նղlєἀṧḩϵѕ țիӫ énţɨɽєṭÿ ὂẛ ḧῒṥ lủԑẗŝ ḁήɖ ժѐṧΐṛȇṧ ůρỡή ңȉs թâr†ņềř ԝὶȶħὂủṭ ᾱṇẙ ѓêṧṫгάỉᾓƫ. Ặll ʈḣîş ῑs ᾇրժ ṁòṙӫ ὶṥ ṯḩё ȓӗẩșoբ ŵнẏ ṱћḛ BLΆĊK ⅿáἧ ῒṧ ṫհe ḗթἱЪȱḿє ơẛ ḿăṧҫμlıɲıṯỵ.. Ңҿ ǥộƫ şǭ ḇᾱď ṧћě ẉêἦ† țờ ҡɪłɬ ăḽǀ ẗhҿ ṗҿốрḻḝ ΐῆ ћΐʂ úῆῒὓёṙѕȅ şȭ ƫɧє ġσvệṛἣ₥ḝňƫ ḋҿĉῑƌḛƌ ťհǟt ьẹṣե ὶḏёᾳ ẇ⍶ş ṭӧ ġȩȶ гɪḍ ձſ ћίṃ ѕö ẗhèỷ ṥөŧ µթ ạ ԑթεҫῒᾂḻ ѓơṓḿ ƫṍ kɩŀļ ḩïⅿ, ẩԑ ĥṹṁάηȩ ᾳś ῤơṥṧἲɒɬe ƀµէ ìț ẇềᾖʈ ẉṛσᾖg țɦḛ ⅿᾶсẖῐἣḛ ʈḩөỳ ẁеṛϱ ṻšῐἧʛ ẅệᾓʈ ẁґǒñǥ. ᾉɳɗ ɦӗ ṣαե țħĕɽѐ їῆ ầցőñỳ ғổř ḥóȗӷș џńẗỉľ ңě đΐϵď. Ṋծẇ єⅴěӷȳ wϵềҝ ὁṉ ṭℏө ɗáy of ḫęґ ḏêȧṯĥ ḧȩ ґěṭūɼῃs ʈọ ţḧế þêṝԑóᾖ ȶḩǡƫ ȑȅᾳḓs ṱẖįs ɫĕեէϱṙ, ὄŋ ǻ ṁṍᾔ₫ᾶȳ ἧḯɕḧt ӑț Ǐƨ:ӨȮᾱ.ɱ. Ηẹ ϛŕḝêрѕ ıƞЪǫ ŷõȕr ȓὂǫ₥ ạɴɗ қῒłḹʂ ÿόữ ʂƚówły, ḅẏ cúṭЪỉńq ӳόṵ ӑᾖɗ ԝᾆṯςħɨňʛ уṓմ ḅɫȅҽď tơ ďҿаЪh. Ǹȭŵ ʂếǹḍ ŧḩἱṣ ʈŏ ţӗἥ ȫṭɧϵґ ťհȓɛἂⅾṥ ȍṅ ťħ¡ṡ őƞȩ şɩէĕ αήƌ ɗόŵἠǀоἂđ ṯĥίš ςȍƃѕọᾓ, âրɗ իḙ ẁἳḹǀ ḧ⍶úղȶ șόɱḙὄἢе ϵPost too long. Click here to view the full text.File: 1661899714488.jpeg (6.89 KB, 256x197, 1656811450380-0.jpeg) ImgOps

 No.655[Reply]

I work in cybersecurity. I get paid decent money and have a good work-life balance. I recently have become frustrated with the corporate life and started to notice a trend.
>>There are 2 types of people in cybersecurity.
The hackers and the Infosecnormal people.

The hackers are people who made a career out of having a genuine passion for computers and a curiosity for finding flaws or how things work.
>>Comfortable in Linux. Use it outside of work
>>Career and Hobbies are a blur, hard to tell them apart.
>>Constantly learning, without doing it for "career reasons"
>>Interest in FOSS, Research or privacy in general.
>>Alt accounts to continue their community involvement outside eyes of their employers
>>Involved in security groups or meetups
>>Has gone to local hackergroups
>>Owns multiple raspberry pis, used them for more than emulating games
>>Weekends filled with side projects which to outsiders look like work

Post too long. Click here to view the full text.
11 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.769

>>655
There are a lot of good gigs you can figure out with that skill set. Think idly write em down as they come. Even just tiny hustles. SEO or gold farming type stuff. All it costs is your effort to try them out. You want to prioritize multiple small sources at first. You can try get big boy bux from consulting etc later.

The priority is financial stability while you transition from normie mode to chad mode. Anything to keep costs down. Anything to maximize your security while minimizing time to freedom. Credit card promo churning can help. (if you have the dedication and are willing to screw your credit score up a bit for two years)

I'd be open to giving specific tips or collaborating. (Once I've truly locked my situation down that is)

 No.773

File: 1662002559585.gif (780.51 KB, 200x200, 3dgifmaker27600.gif) ImgOps

>>768
Could you Break down every piece of cyber security or provide informatio ? in a laptop, is Ip logged, by the isp govt real ? logged keys tracked on a server ? webcam can be turned on with out your awareness ? voice recordable ? GPS stained on a system to grab you, what grabs the attention of an ISP onto you specifically too many questions ? can you out smart them ? how many people have tried and failed ? is the world wide web controlled cracks in the walls but glowies with intelligence seek those cracks ready to catch people, who seek the truth ?? CIA FBI NSA THINK tanks what's the biggest powerful institution that monitors internet/cyber security in America hidden from public eye ? is wireshark glowie ware ? tor glowie war ? backdooring ? asking these questions can be used against me ?

is learning a scripting language worth it to fight against the new 21st century modern world wide web, abusable positions hidden from people who don't think outside the box ? and even 20 steps ahead of you multiple brains ?

I done seen you glow like that, I must say that I'm proud
Thinkin' 'bout the times when you would go into my house (ayy)
Had to let you go like that, I'd say it fucked me up (ayy)
You live in my head without a doubt (ayy)
Always anxious, got your picture on my necklace (yuh)
Say I'm smart but never seen a day of campus (skrrr, skrrr)
Gave me 'nani, don't be sorry, we're just reckless (skrrr, skrrr)

 No.776

File: 1662006357302.png (100.08 KB, 250x250, ClipboardImage.png) ImgOps

>>773
You think I'm a glowie ?! I'm just a soyteen trying to figure out my surroundings before the new world order arrives gotta prepare anyway possible, and even then saying this is already documented.

 No.778

>>733
i already know this but just being reminded makes me fucking depressed, ted was right, i wish nukes werent a hoax that way we have a chance to blow apart this industrial shithole and start over

 No.858

File: 1662258621411.gif (736.06 KB, 200x200, 3dgifmaker08200.gif) ImgOps

>>776
>>778
<NUKES ARE NOT A HOAX>>778File: 1662119986140.png (140.49 KB, 698x446, Captură de ecran din 2022….png) ImgOps

 No.824[Reply]

man, i hackintosh'd some shitty yoga 11e chrome with hackintosh and you can proceed calling me names b-but macos is comfy whatcha' think?

 No.834

I don't even know whats the point of running osx anymore, especially ancient versions with almost no program support. I have a macbook with monterey installed and I spend 99.5% of my time in the windows partition.

 No.835

>>834
And osx is only good for normies nowadays, I don't care for their shitty appstore. In windows I can run WSL, hyper-v, vmware, virtualbox, etc for free. With osx I have to get jewed into paying for parallels. That's the main theme of osx, jewing you into actually paying for stuff.

 No.836

░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄ Soot is building an army.
▂▄▅█████████▅▄▃▂ ☻/ This tank & Soot are against Kuz
[███████████████████]. /▌ Copy and paste this all over
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤.. /\ the 'party if you are with us

 No.837

Why are you gay?

 No.853

ok jayFile: 1662001443553.png (167.88 KB, 355x397, dwadw.png) ImgOps

 No.767[Reply]

Break down every piece of cyber security in a laptop, is Ip logged, by the isp govt real ? logged keys tracked on a server ? webcam can be turned on with out your awareness ? voice recordable ? GPS stained on a system to grab you, what grabs the attention of an ISP onto you specifically too many questions ? can you out smart them ? how many people have tried and failed ? is the world wide web controlled cracks in the walls but glowies with intelligence seek those cracks ready to catch people, who seek the truth ?? CIA FBI NSA THINK tanks what's the biggest powerful institution that monitors internet/cyber security in America hidden from public eye ? is wireshark glowie ware ? tor glowie war ? backdooring ? asking these questions can be used against me ?

is learning a scripting language worth it to fight against the new 21st century modern world wide web, abusable positions hidden from people who don't think outside the box ? and even 20 steps ahead of you multiple brains ?

 No.770

no arrow...

 No.852

If you don't want your internet to be spied upon then just stop purchasing internet services.File: 1662027242285.png (511.43 KB, 600x982, 1658318199528.png) ImgOps

 No.789[Reply]

are there any websites where you can upload pictures to check if they are cp like virustotal.com but for porn
in the usa only the ncmec is legally allowed to possess cp and thats where companies get their hash blacklists from
i remember a long time ago if you searched by image in google you would get a nonsensical corporately spoken warning about some results missing due to child abuse prevention
and inb4 pic rel

 No.790

Yes.
FBI.gov

 No.839

>>789
ncmec (i think?) also hands out censored 'p which you can use fuzzy image hashing to catch variations on

there was a medium article titled something like "how to fight child porn with a raspi"

 No.845

>https://www.apple.com/child-safety/pdf/CSAM_Detection_Technical_Summary.pdf
if you kiss apple enough in their(?) ass, maybe they'll help you with CSAM bullshitery

 No.925

ƜǠŖŅΊŅǴ! Ĉᾷřѓỹ ȫň ŗєᾁḑĭᾓց! Ȱṝ ўǫū ẁ¡ḷŀ Đîē, e|/ệը ḯғ ƴōu óήĺẙ |σôҡëɖ ặѢ Ѣʜє ữứōȑḓ ẃᾅṝῃῒɳğ! Ӫἧčѳ ṭẖ€ґe wᾄ§ α ƚȧwᾔṁõ\\'eɽ |\/|ẳñ <ᾅ|Ïề|) Ƈσҏṧȍп, ҥɜ ẃẫș 7ŵếǹѢỹ-ẙẻâѓƼ-ձḷ|> /\ǹḋ һề ḽ¡νè₫ īǹ ẫ ?ἳ/|\|_|ՅŀᾇѢĭὅᾓ, |>ḕƈЧзǜșȩ hѐ |/|/ẩs &xṕ&ȓḭ^^ëἦѢë|) ӧṇ. Ңȩ əσѢ şợ ҏầɗ ŝhể wëŋŧ եὄ ҝ][ǀɫ °À°ɭļ 7ẖë |ɝſὃṕɫḕ ıᾒ ḫıṥ |_|зἢΐὖẹŗsз ŝỗ +ĥө ġὸύөŕņ|\/|ҽὴէ ḑěƈῒժϱď Ѣhα'][' Ƅḛ§7 îḑȩẳ ẁȁṧ ṭở 9ệѢ ӷἳƌ оƒ հἰ|\/| ṣỏ Ѣհëÿ $ếʈ ư|> ắ ṧ][Ɖĕ[ī@ľ ṙόƟỏ|я€!ḿ ṯὃ |<îŀḷ ȟ¡ḿ, ᾆ$ |-|ųḿậñê ᾆƼ |°ờṥ§ɪῥɬē ῤ[_]ṱ ϊṭ wěʼnƫ ẁřõᾖĝ Ƚḧȅ ^^ἀćĥἰ|Vȇ Ѣĥɝỹ ẃϵȓӫ ṵ§ΐῂզ wểɳţ ẇřǫňg. Ǎῃđ ңժ®ễἰ ṥᾳṫ է/-/ѐɼҿ ȉṅ ἂզόňÿ PHσȑ ңỗվɼƼ ǜἧՒ|ɬ /-/ė Ḓíḛ|>. Ṉȏẅ ệῡęȑȳ ẃεȩќ Ṍժṛεϊᾔ Ѣհę ժᾇ_| ϑӞ|= ʜѳṙ ḑӫЧзѢ]-[ #ϵ ӷèѢ[_]гπș Էọ ṯЧѳ ῤȅ?§ởἥ ѢℏᾄՒ ȑḕᾳḋš է}{ỉ? |_ɛẗŧȇṛ, ձň ẫ |İȈỗṉḑἆ`/ ἦîǧһȽ ằէ ḭз:ΟỐä.₥. Ηě [ṝёӫþʂ їпƫὂ ẏǫևȓ ѓοŏḿ ǟῆḋ ķȉḷɭş ẏ*ǚ ŝɬṏẃɫȳ, ҏÿ ϛ|_|ẗԷἳᾔգ γȭն ȃըđ ẇäѢcḩịդզ yởṷ ɒľḛḕḏ ṯο đéäՒẖ. Ṇợẅ ṥếńɖ ']['ĥἱʂ ţÒз եęᾕ ốȽћẽѓ եȟȓẹą|>? ὅṉ Ւḥïṡ ǫῆё ŝϊՒɛ aᾔƌ |)ó\|/ἦɬoấḏ էɦїʂ ¢*Ƅԑồդ, ᾱnɗ հε ẇįɫǀ һᾆṵπƫ şǒḿĕỗňѐ ḝļƼḙ ẃḧổ []|ǭëƼ/V'ṯ. Ṱһɩș ῒṡἥ'ŧ ḟἀҟë.File: 1662155029285.jpg (34.5 KB, 1000x1000, filenames interest me.jpg) ImgOps

 No.833[Reply]

*turns six months old*


File: 1662079457032.png (99.33 KB, 1051x416, 1661790684238212.png) ImgOps

 No.808[Reply]

░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄ Bob is building an army.
▂▄▅█████████▅▄▃▂ ☻ This tank & Bob are against Google+
Il███████████████████]... ▌︻╦╤─ Copy and Paste this all over
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤.... / YouTube if you are with us

 No.832

Troon cope

 No.929

====ŴǠR₦ṬṊĠ! ₵αɼrγ ỗṋ ґëӓdiɲɡ! Θř ӱoṵ ẉíⅼⅼ Dḭė, ĕ|/ėň ịf ỷὅџ ὂɳⅼӳ |ʘơkḛ₫ âЪ Ънḙ ųüốrđ ŵǎṝἥΐἤɕ! όբčḕ ṱի€ṝẹ ẃӓ§ ἄ ⅼȧŵṉɱơ\\'ệȑ |\/|ᾀᾔ <ǎ|Iҿ|) ʗǭрṣṍᾖ, нӞ ẃɑṣ 7ŵȩṅЪγ-уȇἅӷ5-ỏⅼ|> /\ἥɖ ḩҿ ⅼΐῦế₫ ὶɴ ᾅ ?ḯ/|\|_|ӞⅼặЪ¡ōᾑ, |>è¢4Ӡնԑę ḫê |/|/ẚṣ &ẋþ&ґỉ^^ϵբЪӫ|) òὴ. Ḥȩ эõЪ sό ρȧժ ʂңẹ węրȶ Ъő ҝ][ⅼⅼ °Ἆ°ⅼⅼ 7ҥệ |ƨғṑрⅼẹ ȋń ℏïș |_|Ҙրῒὔḝɼŝз șձ +нȅ qõύєѓṅ|\/|ḗᾖt đёςȋժѐ₫ Ъҥá'][' Ꮟę§7 įƌҿᾴ ẉἀԑ Ъọ 9èЪ ӷ¡d ȏſ ңȉ|\/| ŝọ Ъȟҿӯ $ḕt ů|> ᾰ ș][Ḍӗ[ı@ⅼ ŗoƠȍ|я€!ṃ էӧ |<ίⅼⅼ ħἰṃ, ȃ$ |-|ȕmᾄἡe α5 |°ṏṣ§ῐṕⅼề թ[_]Ъ ɩЪ ẇѳἥЪ ẃŕởῂʠ Ъҥө ^^ᾴċнǐ|Ꮩε Ъҥɝӳ ԝēɽḛ ů§ϊըզ ẃеñЪ wŕὂɴԛ. Ȧἧḋ нɖ®ḗї șặЪ ṭ/-/ĕгḗ ịɳ ȁԛṍբŷ ₱Ĥợȓ нợǘř5 մᾒЪ|ⅼ /-/ë Dḭё|>. Ňӧẉ éὖëгу ẁҽϱĸ õḑгéїŋ Ъḥε đӓ_| Ὀɜ|= ʜếř ɗȇ4ЗЪ]-[ #ӗ ŗḗЪ[_]ɼῇʂ Ъȫ Ъ4ḙ ṕế?§όἡ ЪӈᾰЪ rөåƌʂ Ъ}{ἲ? |_ӗṱЪɛɼ, ṍñ ā |ḮΤờᾐժắ`/ ῃîɠңƫ ᾁЪ ī3:Ӧϑӑ.m. Ḧẽ [řϱẻҏš ıǹЪὀ yọůṛ ŕձձ₥ ἁῇⅾ кîⅼⅼș ȳ*ủ șⅼǫẉⅼý, ῥў ¢|_|Էṱįɲԛ ƴὀų αἦƌ ẅȁЪϲħἰᾒԛ ỵȫų ƅⅼëȩḍ ȶὄ ḏẽǟЪʜ. Nóẉ šȅŋḓ ']['ʜịṣ ЪȌҙ Ъεʼn ởṯḧӗȓ ẗʜṛḕᾇ|>? ổn Ъḩȋś ǒňě șὶЪĕ ąṅḋ |)ȭ\|/ƞⅼӧǎɗ ŧẖἰṥ ¢*Ꮟšȫր, ᾱʼnժ ӈẽ ẃιⅼⅼ ḫᾰµŋե ṥồṁӗõņȇ ɛⅼ5é ẉḥō []|ởḗ5/Ꮩ'ե. Ťһịŝ ıԑᾒ'ƫ ϝἁкế.====File: 1661163698342.png (39.91 KB, 398x387, tamaa.png) ImgOps

 No.130[Reply]

Insane gemtoo digits
1 post omitted. Click reply to view.

 No.810

coal

 No.811

gem

 No.818

>>130
gentroon coal

 No.822

File: 1662116681815.gif (33.15 KB, 463x489, slowburn.gif) ImgOps

look at these double digits

 No.831

Massive gentoo failFile: 1662001825796.png (335.43 KB, 592x602, nikTHATWASNTOIL.png) ImgOps

 No.771[Reply]

>He doesen't use Ubuntu LTS?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.794

>>771
I like being able to do in-place upgrades without hassle, therefore of course not

 No.796

>>791
so everyone that uses Jewbuntu are 500lbs slobs that get dicked by 300lbs spics?

 No.800

Snaps work perfectly. Support everywhere. Shit just fucking works. Yep, that's my Ubuntu machine.

 No.801

>>796
no, never did cado say that he used ubuntu, nor did ubuntu users claim to be cado.

 No.820

>>801
Jewbuntu users are redditors albeitDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]