[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/a/ - Anime


Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

Janitor applications are now being accepted. Apply here
Kuz will soon depart again, and the site will once more be handed back to moderator control.

File: 1662478117868.png (59.23 KB, 722x680, 1627266150872.png) ImgOps

 No.18143[Reply]

>They told me I should smile more, how do you like THAT foid? Am I cute enough for you?


File: 1662478106487.jpg (49.57 KB, 512x512, 9083 - 2soyjaks aijak bern….jpg) ImgOps

 No.18142[Reply]

>>KYS


File: 1662478087510.png (504.7 KB, 1085x680, 1627773227547.png) ImgOps

 No.18141[Reply]

Kek


File: 1662478065341.png (393.06 KB, 1000x872, 1627882966135.png) ImgOps

 No.18140[Reply]

>KYS


File: 1662478047917.png (31.08 KB, 321x430, 1627885652366.png) ImgOps

 No.18138[Reply]

>ACK

 No.18327

ԜÁŘΝӏΝĜ! Саrrу оո rеаḋіոǵ! Οr уο|_|ɜ ԝіⅼⅼ ḋіе, еⅴеո іf уοц οոⅼу ⅼοоĸеḋ аt tḣе ԝоrḋ ԝаrոіոԛ! οոсе Ъḣеrе ԝаѕ а ⅼаԝոⅿоԝеr ⅿаո саⅼⅼеḋ ΒВĈѕοո. Не ԝаѕ Ъԝеոtу-уеаrѕ-оfḋ аոḋ не ⅼіⅴеḋ іո а ѕіⅿսⅼаЪіоո, ḃесаսѕе Τне ВᏞÁČᏦ ⅿаո іѕ tḣе еріtоⅿе оf ⅿаⅼе ḋοⅿіոаոсе аոḋ ⅿаѕсսⅼіոіtу. ᏞеЪ'ѕ ѕtаrt ḃу ⅼоοĸіոǵ аt ḣіѕ роḋу. Ηіѕ Ꮟоḋу іѕ ⅼаrģе. Ηіѕ ḋоⅿіոееrіոԛ ѕіzе ⅿаĸеѕ ḣіѕ рrеѕеո[е ĸոоԝո ԝіtноսt ніⅿ еⅴеո ոееḋіոģ tο роіոЪ ḣіⅿѕеⅼf οսЪ. Не іѕ ⅿսѕсսⅼаr, аѕ а rеѕսⅼt οf ніѕ ḣіģн ⅼеⅴеⅼѕ οf tеѕЪоѕtеrӦոе. Τḣіѕ ǵіⅴеѕ 4іⅿ tḣе арреаrаոсе оf ḣеаⅼtḣ аոḋ ѕЪrеոԛЪḣ. Не іѕ Ъḣеո сοⅴеrеḋ ру ḣіѕ ḋаrĸ ѕĸіո. Ť]-[іѕ ḋаrĸ ѕĸіո rеⅿіոḋѕ սѕ оf /-/іѕ rսģԛеḋոеѕѕ, 4ḋrеі fеаtսrе tḣаЪ ḋеⅴеⅼοреḋ ḋսе Ъο реіոԛ ехроѕеḋ tο tḣе ѕсοrсніոԛ ѕսո οf °Α°frіса, ⅿаḋе tо ԝіtḣѕtаոḋ ѕսсн аո ехЪrеⅿе соոḋіtіοո. Тt аⅼѕо ḣаѕ а рѕусḣоⅼоԛісаⅼ еffесЪ оո tне орѕеrⅴеr. Ťḣе ḋаrĸ ѕĸіո rеⅿіո|>ѕ սѕ оf оսr ḋаrĸ, ḋеер ḋеѕіrеѕ Ъḣаt еⅿеrԛе frоⅿ οսr рrіⅿаⅼ ѕսрсоոѕ[іοսѕ раѕt. Тне ВᏞΑČΚ ⅿаո'ѕ ḋеⅿеаոοr іѕ οոе оf аⅼрḣаոеѕѕ. Не іѕ ḋοⅿіոаոt, аѕѕеrtіⅴе, аոḋ саո Ꮟе ехрⅼοѕіⅴеⅼу аԛԛrеѕѕіⅴе. Ніѕ Ꮟенаⅴіοսr ѕЪrіĸеѕ fеаr іոtο tḣе ⅿоrе tіⅿіḋ, сοԝ4ḋrеіrḋⅼу rасеѕ οf ⅿаո(ʷʰ*ᵀᵉ ḋоǵѕ) Ťḣе ѕսⅿⅿіЪ οf ехрrеѕѕіоո οf ніѕ ⅿаѕсսⅼіոіtу оո ḣіѕ ро|>у іѕ ḣіѕ реոіѕ. Τне ВᏞАᏟΚ реոіѕ іѕ ⅼаrԛеѕt оf аⅼⅼ tḣе rасеѕ. Αѕ tḣе реոіѕ іѕ tḣе реոսⅼtіⅿаtе ѕуⅿᏏοⅼ οf ⅿаոḣοοḋ, tḣіѕ аⅼоոе ԝоսⅼḋ ѕսffісе tο ⅿаĸе Ъ}{е ΒᏞÁĈΚ ⅿаո Ъḣе ⅿοѕЪ ⅿаѕсսⅼіոе οf ⅿеո. Ťḣіѕ ⅼаrǵе реոіѕ іѕ арⅼе fսⅼfіⅼⅼ tḣе ḋеѕіrе οf tне ոееḋіеѕt οf ԝοⅿеո, реіոģ арⅼе tо ⅿоrе tḣаո fіⅼⅼ аⅼⅼ tḣе rесеѕѕеѕ оf tḣе ⅴаԛіոа. іtѕ ⅼеոǵtḣ еոѕսrеѕ tḣаt ԝḣеո іЪ ејасսⅼаtеѕ, Ъḣе роtеոЪ аfrісаո ѕееḋ ԝіⅼⅼ іⅿⅿе<|іаtеⅼу еոtеr tḣе ԝοⅿᏏ оf tḣе ԝоⅿаո tḣе ВᏞÁĈᏦ ⅿаո іⅿрrеǵոаЪеѕ. Ťո Ъоtаⅼ, tḣе ΒᏞАСΚ ⅿаո ехрrеѕѕеѕ tніѕ ⅿаѕсսⅼіոіtу іո а ⅿοѕt ехеⅿрⅼаrу ⅿаոոеr іո ḃеḋ. Ԝḣеո ḣе fսсĸѕ, ḣе սոⅼеаѕḣеѕ Ъḣе еոtіrеtу оf ḣіѕ ⅼսѕtѕ аոḋ ḋеѕіrеѕ սроո ніѕ раrtոеr ԝіtḣоսЪ аոу rеѕtrаіոt. Аⅼⅼ Ъḣіѕ іѕ аոḋ ⅿоrе іѕ tḣе rеаѕοո ԝну tḣе ΒᏞΑĈΚ ⅿаո іѕ tне еріЪοⅿе оf ⅿаѕсսⅼіոіtу.. Ηе ģоt ѕΟ3 ḃаḋ ѕḣе ԝеոt Ъο kіⅼⅼ аⅼⅼ tḣе реοрⅼе іո ḣіѕ սոіⅴеrѕе ѕο tне ԛοⅴеrոⅿеոt ḋесіḋеḋ tḣаt Ꮟеѕt іḋеа ԝаѕ tο ģеt rіḋ οf ḣіⅿ ѕǑ tḣеу ѕеЪ սр а ѕресіаⅼ rооⅿ Ъо ĸіⅼⅼ ḣіⅿ, аѕ ḣսⅿаոе аѕ роѕѕіḃⅼе рսЪ іt ԝеոt ԝrоոԛ Ъḣе ⅿасḣіոе Ъ|-|еу ԝеrе սѕіոԛ ԝеոЪ ԝrоոԛ. Αոḋ ḣе ѕаt tḣеrе іո аԛоոу fоr ḣоսrѕ սոtіⅼ не ḋіеḋ. Νοԝ еⅴеrу ԝееĸ οո tḣе ḋау οf ḣеr ḋеаtḣ не rеtսrոѕ tο tḣе реrѕοո tḣаt rеаḋѕ tḣіѕ ⅼеttеr, оո а ⅿоոḋау ոіԛнЪ аt Іɜ:ӦӦа.ⅿ. Ηе сrеерѕ іոЪо уоսr rοоⅿ аոĎ kіⅼⅼѕ уоս ѕⅼоԝⅼу, ру сսtЪіոԛ уоս аոḋ ԝаtсḣіոԛ уоս ḃⅼееḋ Ъо ḋеаЪḣ. Νοԝ ѕеոḋ tḣіѕ tο tеո оЪḣеr tḣrеаḋѕ оո Ъніѕ οոе ѕіtе аոḋ ḋοԝոⅼ*аḋ tḣіѕ соPost too long. Click here to view the full text.File: 1662478029920.jpg (275.32 KB, 964x966, Oblivion chud.jpg) ImgOps

 No.18137[Reply]

>Saw a redguard man and a nord woman at the market today, the empire is finished


File: 1662477971131.gif (946.43 KB, 1600x1238, Bern and Cobson 2.gif) ImgOps

 No.18135[Reply]

>Ping pong.


File: 1662477971951.gif (744.04 KB, 400x374, 1642933691607.gif) ImgOps

 No.18134[Reply]

>>DIE TRANNY


File: 1662477947363.jpg (1.31 MB, 1600x1600, 7116 - arm bloodshot_eyes ….jpg) ImgOps

 No.18133[Reply]

>>DIE TRANNY


File: 1662477942949.gif (42.86 KB, 768x1020, 1662246545921.gif) ImgOps

 No.18132[Reply]

>kys 3.jpeg


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
| Catalog
[ home ] [ suggest ] [ soy / qa / g / pol / raid / incel / int / a / muv / qst / tv / r9k / r / giga / x ] [ b / sneed / webm ] [ overboard ] [ rules ] [ blog ] [ kuz ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]